Dones en la mineria artesanal: l’origen ocult dels nostres dispositius

posted in: Noticies | 0

En la nostra vida quotidiana, estem constantment envoltats d’aparells electrònics, i hem normalitzat la nostra dependència a la tecnologia. No obstant això, pensem poc en els materials que s’han utilitzat per a fabricar-los. Per a fabricar dispositius electrònics es necessiten matèries primeres com el cobalt i el coure, i amb l’augment diari de la producció i del consum de dispositius, la demanda d’aquests materials, que s’extreuen en regions riques en recursos naturals, està augmentant també.

La primera imatge que ens ve al cap si pensem a la mineria, sol ser un gran emplaçament industrial ple de maquinària. No obstant això, gairebé el 90% de la mà d’obra minera mundial no treballa en aquestes mines industrials a gran escala, sinó en el que es denomina mineria artesanal i en petita escala (MAPE): extracció de recursos a petita escala utilitzant eines rudimentàries i equips bàsics. La mineria artesanal sol tenir lloc en entorns informals i sovint il·legals en països del Sud Global, on els assentaments s’estableixen ràpidament al voltant de les explotacions mineres. La MAPE és especialment atractiva per als pobres de les zones rurals d’aquestes regions, als qui ofereix una oportunitat d’ocupació ben remunerada, en comparació a les altres opcions.

Tanmateix, la MAPE planteja diversos problemes. A causa del caràcter informal del treball, les condicions laborals són dolentes i perilloses, genera gran contaminació ambiental i les substàncies tòxiques utilitzades en el processament del mineral suposen un greu risc per a la salut.

Les dones del sector de la MAPE s’enfronten a dificultats encara més greus – no obstant això, moltes es veuen obligades a treballar en la mineria artesanal, ja que les oportunitats d’ocupació viables per a les dones solen ser escasses, especialment per a les que estan estigmatitzades socialment, com les mares solteres. Així, a mesura que disminueix l’escala de la mineria, augmenta el percentatge de dones treballadores. A tot el món, les dones participen en la mineria artesanal com a processadores, batedores i transportadores de mineral, però també com a proveïdores de serveis dins de la comunitat minera, com cuinar, netejar i treball sexual, a més d’encarregar-se de les tasques domèstiques.

La majoria de les dones que treballen en la MAPE guanyen només una fracció del que guanyen els homes. En combinació amb la desigual distribució del treball de cures, això fa que les dones hagin de treballar fins a 8 hores més al dia que els homes. Malgrat això, els beneficis de la mineria artesanal gairebé sempre arriben a les mans dels homes, ja que la major part de la terra, dels tallers i de les eines són de la seva propietat.

A més, la combinació de treball de processament i tasques domèstiques agreuja els perills per a la salut causats per les substàncies tòxiques. Per exemple, en els llocs on s’utilitza mercuri per a extreure or del mineral, moltes dones fan aquesta tasca en la seva pròpia casa. L’exposició al mercuri és especialment perillosa per a les dones embarassades, ja que augmenta el perill d’avortaments.

Un altre problema important és la prostitució forçada. En molts casos, s’utilitzen promeses de diners i treball ben remunerat per a atreure a dones joves als assentaments miners i obligar-les posteriorment a prostituir-se. A més, com la majoria dels assentaments miners estan fora del control de la llei, també existeix un alt risc de violència sexual i abús de drogues.

Al mateix temps, la presència de les dones és essencial per a l’estabilitat, la coherència i la moral de la comunitat. Atès que les dones s’encarreguen de les tasques domèstiques i presten molts serveis essencials dins de les comunitats, són vitals per al funcionament de tots els assentaments miners. No obstant això, en la majoria dels països on es practica la MAPE no existeix una protecció especial per a les dones, ni legislativa ni d’un altre tipus. Les polítiques relatives a la MAPE i als qui treballen com a miners artesanals, igual que moltes iniciatives de desenvolupament, segueixen sense tenir en compte el gènere, la qual cosa deixa a les dones exposades al perill i a l’opressió. Així, la responsabilitat de la seguretat de les dones queda relegada a les ONG, les cooperatives mineres i les organitzacions de la societat civil.

Així i tot, la solució no és prohibir la MAPE, la qual cosa empenyeria als miners artesanals a la il·legalitat i la inseguretat i privaria a les regions pobres d’una important font d’ingressos. Per contra, cal regular-la millor per a garantir la seguretat laboral i organitzar les treballadores. Ja hi ha casos d’èxit de treballadores que s’han agrupat en cooperatives per a exigir millors equips de seguretat i millors salaris. Per a millorar la situació i reforçar les dones en la mineria artesanal, cal reforçar aquestes organitzacions i ampliar les xarxes entre cooperatives, ONG i organitzacions de la societat civil. Igualment, és important incorporar la perspectiva de gènere en tots els marcs polítics i iniciatives de desenvolupament pertinents, tant al Sud Global com al Nord Global, on tenen la seva seu la majoria de les empreses que es beneficien de l’explotació de les dones en la MAPE.

En el context de la campanya Electrònica Justa, SETEM Catalunya està treballant per a aconseguir aquests objectius, pressionant per a aconseguir una compra pública responsable i lleis de diligència deguda més estrictes, conscienciant sobre les condicions a les quals s’enfronten les dones en la MAPE i col·laborant amb altres iniciatives i organitzacions que advoquen per unes condicions de treball justes en el sector miner. Per a acabar amb l’explotació, les empreses tecnològiques han de rendir comptes, i cal construir una visió diferent de la digitalització, centrada no en el benefici i en el consum, sinó en el benestar dels éssers humans.

 

Fonts:

LandLinks: Gender Issues in the Artisanal and Small-Scale Mining Sector, 2020, https://www.land-links.org/issue-brief/gender-issues-in-the-artisanal-and-small-scale-mining-sector/

Bester, Vidette: Breaking gender stereotypes. The role of women in artisanal mining, SLR Consulting 2023, https://www.slrconsulting.com/insights/breaking-gender-stereotypes-the-role-of-women-in-artisanal-mining/

Eftimie, Adriana; Heller, Katherine et al.: Gender Dimensions of Artisanal and Small-Scale Mining. A Rapid Assessment Toolkit, World Bank 2012, https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/644761468157780524/gender-dimensions-of-artisanal-and-small-scale-mining-a-rapid-assessment-toolkit

Hinton, Jennifer; Veiga, Marcello et al.: Women and Artisanal Mining. Gender Roles and the Road Ahead, en: The Socio-Economic Impacts of Artisanal and Small-Scale Mining in Developing Countries, Swets Publishers 2003, https://prod-edxapp.edx-cdn.org/assets/courseware/v1/6913dd84795c217cc1c8c05358d8e782/asset-v1:SDGAcademyX+NR001+2T2019+type@asset+block/Women_and_artisanal_mining_-_gender_roles_and_the_road_ahead.pdf

Font d’imatge:

Laura Lartigue, Technical Writing Specialist for USAID/Guinea, Public domain, via Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guinea_Siguiri_miner_woman.jpg